Professionele cultuur

Visie

Onze visie is dat een professionele medewerker altijd lerende is. Dat betekent dat ieder teamlid openstaat voor  kwaliteitsverbetering. Teamleden volgen individuele of teamcursussen op gebieden waaraan de leerkracht, in combinatie met de schoolontwikkelingen, wil werken.

Daarnaast werken teamleden samen om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De teamleden handelen vanuit een gemeenschappelijke visie over ontwikkeling, opvang en onderwijs. De schoolleiding motiveert en faciliteert het team om de kwaliteit van het onderwijs en vang binnen ons kindcentrum te verhogen en te borgen. De schoolleiding bewaakt het onderwijskundig proces. Binnen O3 werken we met Professionele Leer Gemeenschappen (PLG).

Wat is een PLG?

'Een gemeenschap van professionals die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van kinderen, waarin er eigenaarschap en regelruimte is, waar teamleden initiatieven nemen voor de eigen professionalisering en collectief leren, waar medewerkers werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en al hun talenten inzetten voor de brede ontwikkeling van de kinderen.'

Zes kenmerken van PLG’s

  • Een samen leercultuur, gericht op leren door iedereen.
  • Gezamenlijk onderzoek naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de eigen praktijksituatie.
  • Actiegericht: leren door te doen.
  • Een voortdurend streven naar verbetering.
  • resultaatgericht.

Drie hoofdlijnen van een PLG

  1. Het kindcentrum stelt zich ten doel te zorgen dat alle kinderen op hoog niveau leren.
  2. Het vereist samenwerking en collectieve inzet om alle kinderen te laten leren.
  3. Om te beoordelen hoe effectief we alle kinderen laten leren, richten we ons op de leerresultaten van de kinderen. We gebruiken de resultaten om onze professionele werkwijze te verbeteren en kinderen die het nodig hebben extra bij te staan.

Vaardigheidsmeter instructiegedrag

In ons kindcentrum wordt gewerkt met de vaardigheidsmeter instructiegedrag. De meting houdt ons als leerkrachten scherp op de pedagogische en didactische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om goed, eigentijds en activerend les te geven. Eens per jaar worden we op alle aspecten van goed lesgeven gemeten. Dat geeft ons de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een excellente leerkracht. De vaardigheidsmeter heeft een minimumniveau. Daar willen we allemaal aan voldoen. Onze ambities liggen hoger. Elke leerkracht neemt ontwikkelpunten op in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. De vaardigheidsmeter brengt ook de verschillen tussen leerkrachten in beeld. Verschillen die er mogen zijn en die ons helpen, van elkaar te leren, elkaar op te scherpen met het oog op: het onderwijs passend maken voor ieder kind.

Lesson study

Praktisch gezien is Lesson Study samen een les voorbereiden, deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aanpassen. Dit verloopt volgens een vast stappenplan. Eerst ontwerpt een groep leraren samen een les. Vervolgens toetsen ze deze in de praktijk. Eén van de leraren geeft de les, de andere leraren kijken hoe de leerlingen erop reageren. Dat kan live of met een camera. Het team toetst de lesinhoud en de gebruikte  werkvormen, dus hun focus ligt volledig op de leerlingen. Worden de leerlingen betrokken? Wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld? Leren ze ervan? Daarna wordt de les gezamenlijk nabesproken en aangepast. In dit proces ontwerp je als team die perfecte les die anderen ook weer kunnen geven