Wereldtalentenschool

Talent is wie je bent!

O3 is een Wereldtalentenschool

De school is er niet alleen om te leren lezen en rekenen. In het leven van een kind is veel meer nodig om de basis te leggen voor de groei naar volwassenheid en een optimale ontplooiing.

Naast de gewone schoolvakken bieden we bijvoorbeeld ook kunst, muziek, theater, Wetenschap & techniek, ICT en nieuwe media en natuur & gezond aan. Zo helpen we onze leerlingen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ambitie

De talentlessen vanuit onze wereldtalentenschool worden meer geïntegreerd en verweven in een thematische aanpak. Kinderen krijgen zicht op een breed palet aan talenten, op basis waarvan zij keuzes maken voor hun eigen talentontwikkeling. Middels team-teaching ontplooien leerkrachten hun eigen talenten om deze in te zetten voor de brede talentontwikkeling van de kinderen.

800 posters wereldtalenten

800 posters wereldtalenten 8x 2

Kader talentontwikkeling

In O3 werken we met het gedachtengoed van Gert Biesta. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich op de volgende drie terreinen ontwikkelen.

Kwalificatie

Kwalificatie heeft te maken met aanbod en verwerking van kennis, vaardigheden en houding die maken dat kinderen zich kwalificeren voor de volgende stap: op weg naar de toekomst en om de overgang naar het VO op maat te kunnen maken. Belangrijke onderdelen zijn basisvaardigheden (zoals rekenen en taalbeheersing) en vakspecifieke kennis en vaardigheden (zaakvakken). Kwalificeren kan ook betrekking hebben op de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken, zelfsturend kunnen zijn’.

Socialisatie

Socialisatie gaat over een samenleving leren zijn, over relaties leggen met elkaar in de klas, in de school en in de wereld om ons heen. Het gaat ook over de cultuur, de bestaande tradities, waarin wij leven en hoe we aan de samenleving een bijdrage kunnen leveren.

800 talenten knutselen 1

Persoonsvorming

Persoonsvorming heeft betrekking op de ontwikkeling van eigen identiteit en uniciteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn in relatie tot de sociale groep waar ik deel van uitmaak, maar waar ik me ook van onderscheid.

De doelstellingen van de Wereldtalentenschool (WTS) zijn:

  • het ontwikkelen van de talenten van kinderen;
  • het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen;
  • het versterken van competenties die kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en volwaardige (wereld)burgers in onze samenleving;
  • het verbeteren van de taalprestaties;
  • het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wereldtalentenschool én O3

In de combinatie van Wereldtalentenschool en kindcentrum O3 zijn de kansen voor kinderen om zich optimaal te ontplooien nóg groter. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod.

Met het kindcentrum O3 halen we de wereld nog meer de school in en brengen we de school nog meer naar de wereld. Door integratie van de WTS-lessen, aangevuld met sport en bewegen per dag, ontstaat een gevarieerder onderwijsdag voor elk kind. De schooldag eindigt om 16.00 uur.

De kinderen krijgen les van vakdocenten met een onderwijsbevoegdheid. Deze docenten vormen onderdeel van het team O3. De kinderen hebben een muziekmeester, een theaterjuf, een computermeester, een kunstmeester en sportdocent. Helpende handen bij intensieve lessen komen van combinatiefuncties, pedagogische medewerkers en vrijwilligers.

De WTS lessen worden voor een deel gegeven in unieke vaklokalen: Ontdeklab, Theaterpakhuis, Natuurdak en Dakkas en onze NME ruimte in het Haags Hopje.