Lerende organisatie

In een voortdurend veranderende omgeving de best passende ondersteuning aan kinderen en jongeren op maat te bieden is een hele uitdaging. Om dat te realiseren werkt Kindcentrum O3 aan een lerende cultuur waarin professionals zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Het leren binnen zo'n organisatie staat dus nooit op zichzelf, maar draagt bij aan de het realiseren van de doelen die Kindcentrum O3 beoogt.

Waarom is het belangrijk om een lerende organisatie te zijn?

Om zo goed mogelijk ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en hun gezinnen te bieden, is het van belang om als Kindcentrum O3 oog te hebben voor het systeem waarin geleefd wordt. Met systeem bedoelen we hier het grotere geheel van factoren die van invloed zijn op opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Het zijn factoren die in het kind zelf zitten, in het gezin, in de schoolsituatie, in de maatschappij, in de organisaties die ondersteuning bieden, in het netwerk van een gezin enzovoort. Al deze factoren zijn van invloed en een verandering in één van deze factoren zorgt voor verandering in de situatie van het kind en het gezin. De voortdurende verandering die gaande is doet een groot beroep op de manier waarop professionals uitvoering geven aan hun werk.

Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen meer zorg op maat, passend bij hun situatie als ze ondersteuning krijgen van professionals van een lerende organisatie. Omdat die professionals een duidelijke visie hebben op wat ze doen, beter in staat zijn om te gaan met onzekerheid en voldoende eigenaarschap voelen om zelf te handelen waar nodig.

Wanneer het lukt om een lerende organisatie te zijn is er een grotere kans dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en gelukkiger zijn omdat ze meer invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop ze hun werk vorm geven. De kans dat je bedrijf als geheel gezond blijft is groter, omdat je makkelijker kunt inspelen op wat de maatschappij nodig heeft en je dus van waarde bent en blijft.

Wat is een lerende organisatie?

Een lerende organisatie is een organisatie die bewust gericht is op het vergroten en met elkaar verbinden van het leren en het leervermogen van medewerkers, groepen en de organisatie als geheel. Dit gebeurt op zo'n manier dat er continue verandering ontstaat op individueel, groeps- en organisatieniveau in de richting van de gewenste opbrengsten van de organisatie. Een lerende organisatie is geen doel op zich. Het gaat deze organisaties erom zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de samenleving van hen vraagt; de juiste hulp bieden aan kinderen en gezinnen. En het gaat ze erom daar zelf voldoening of plezier uit te kunnen halen.