Veilig Kindcentrum

Veiligheidsplan

De kinderen moeten zich in ons kindcentrum veilig en op hun gemak voelen. Niet alleen in hun groep, maar ook in de rest van het O3 gebouw en op het plein. Ook de omgeving van het gebouw is belangrijk. Op weg van huis naar het kindcentrum kan immers van alles gebeuren. Wij hebben een veiligheidsplan. Daarin staan onder meer afspraken, concrete beleidsvoorstellen en maatregelen die de veiligheid in en om het kindcentrum structureel moeten waarborgen en verbeteren. Het veiligheidsplan is mede gebaseerd op de Risico Inventarisatie & Evaluatie zoals we die elke vier jaar uitvoeren in samenwerking met de Arbo Unie. Het plan beschrijft de sociale veiligheid, de fysieke aspecten van veiligheid en het beperken van risico’s op die vlakken. Het doel van het plan is ook om ouders te informeren over wat het kindcentrum doet op het gebied van veiligheid. Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het veiligheidsbeleid van het kindcentrum. In het kader van de kwaliteitszorg staan in het veiligheidsplan ook de instrumenten waarmee het welbevinden van kinderen, leerkrachten en ouders wordt onderzocht.

Veilig pedagogisch klimaat

Ons kindcentrum wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Daarom beschikt het kindcentrum over een pestprotocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor het kindcentrum. Hierin is vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap.