Actieve ouders

Ouderbeleid in O3

Het team van O3 vindt een goed contact met de ouders waardevol met het oog op de gezamenlijke opvoedkundige verantwoordelijkheid. Het team is er van overtuigd dat de thuis-, opvang- en schoolwereld met elkaar verbonden moeten zijn. Bovendien leeft bij het team van O3 de overtuiging dat betrokken ouders een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en motivatie van de kinderen. Ouderhulp en/of participeren in de ouderraad, oudercommissie of medezeggenschapsraad vinden we belangrijk. Binnen het kindcentrum O3 wordt elke groep vertegenwoordigd door een of twee klassenouders.

Actieve ouders zijn een belangrijke pijler voor succesvolle opvang en onderwijs en moeten dus de ruimte hebben om formeel en informeel bij O3 betrokken te zijn. Het team is ervan overtuigd dat O3 en ouders, ondanks culturele verscheidenheid, gemeenschappelijke opvoedingswaarden hanteren.

Aan de wens van ouders meer informatie over opvoeden te krijgen wordt gehoor gegeven door middel van thema avonden.

Algemene doelstellingen ouderbeleid kindcentrum O3

 1. O3 wil meer ouders betrekken bij opvoedingsproces
 2. O3 wil betrokkenheid versterken van ouders bij opvoedingsproces
 3. O3 wil meer ouders betrekken bij ontwikkel- en leerproces
 4. O3 wil betrokkenheid versterken van ouders bij ontwikkel- en leerproces
 5. O3 en ouders stemmen af op de gemeenschappelijke normen en waarden met betrekking tot de opvoeding
 6. O3 en ouders nemen initiatief tot het organiseren van uiteenlopende activiteiten
 7. O3 en ouders staan open voor wederzijdse culturele verscheidenheid
 8. O3 biedt ouders de gelegenheid om deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten
 9. Meer ouders nemen deel aan de uiteenlopende activiteiten
 10. Meer ouders nemen initiatief tot het organiseren van activiteiten
 11. Ouders zien in dat zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind
 12. Ouders zijn ambassadeur van O3
 13. Er ontstaat een groepsgevoel tussen ouders onderling en tussen ouders en O3
 14. O3 is meer een plek van de ouders geworden
 15. Ouderbetrokkenheid wordt als vanzelfsprekend ervaren
 16. Het interessegebied van ouders breidt zich uit
 17. Ouders voelen zich veilig op O3
 18. O3 heeft het kind en gezin goed in beeld.
 19. O3 heeft een kritische en goed functionerende medezeggenschapsraad, ouderraad en oudercommissie
 20. O3 heeft voldoende ouders die willen meehelpen met activiteiten binnen en buiten O3
 21. O3 is de huiskamer van de wijk.
 22. O3 streeft naar gelijkwaardigheid tussen ouders en medewerkers (ouderbetrokkenheid 3.0) van O3, waarbij het restaurant, sport- en spelactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn.

Concrete doelstellingen ouderbeleid kindcentrum O3

 1. 100% van de ouders komen op de Kindmap- en oudergesprekken.
 2. 90% van de ouders bezoekt onze nieuwjaarsreceptie
 3. 90% van de ouders bezoekt de inloopavonden
 4. 90% van de ouders bezoekt regelmatig de spelinloop van de kleutergroepen en peuterleerplek
 5. De open lessen in de groepen 1 t/m 8 worden door ouders goed bezocht