Sportcampus O3

De Haagse Sportcampus O3 Rivierenbuurt is een multifunctioneel binnen- en buitensportcomplex die kinderen, maar ook jongeren, volwassenen en ouderen uit de Rivierenbuurt de kans biedt om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. De sportcampus O3 omvat een sportzaal, een speellokaal, een sportdak en een Playground.

Algemene uitgangspunten:

 • O3 is een nieuwe en trendy voorziening voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, gezondheid, sport en cultuur in de Rivierenbuurt van Den Haag.
 • O3 wil in de wijk regiehouder zijn van sport, spel en beweging
 • O3 heeft een hoog ambitieniveau.
 • O3 wil een sport en spelaanbod creëren en faciliteren voor alle leeftijdsgroepen
 • O3 wil verbindingen maken met huidige en toekomstige sport en gezondheidspartners.
 • O3 wil sportverenigingen naar de Rivierenbuurt brengen
 • O3 wil actieve sportbeoefening o.a. in gezinsverband stimuleren in de wijk

Visie

De sportcampus O3 Rivierenbuurt wil een structureel sportaanbod genereren voor alle doelgroepen in de wijk. Meer sporten en bewegen bevordert de gezondheid van kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners.

Doelstelling van de sportcampus O3 Rivierenbuurt

Bewoners hebben moeite om de weg naar de sport(vereniging) te vinden door verschillende drempels. Door het aanbieden van een divers sportaanbod op een veilige en toegankelijke locatie en tegen een zeer laag tarief zijn zoveel mogelijk bewoners in beweging. Aanvankelijk wordt een ieder lid van de sportcampus O3 Rivierenbuurt in de wijk om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportvereniging. De sportcampus O3 Rivierenbuurt vormt hierdoor een brug tussen sporten op straat en de sportvereniging

De hoofddoelstelling van de sportcampus O3 Rivierenbuurt is alle bewoners (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) van de wijk zoveel mogelijk in beweging te krijgen.

De sportcampus O3 Rivierenbuurt heeft de volgende subdoelen:

 • Sport als middel inzetten om normen en waarden aan te leren en/of te waarborgen.
 • Een gezonde leefstijl bevorderen en overgewicht tegen te gaan.
 • Bewoners zo veel mogelijk kennis laten maken met verschillende en vernieuwende sporten.
 • Bewoners vanuit een (sport) achterstandssituatie door laten stromen naar sportverenigingen.
 • Ouderen uit hun sociaal isolement halen en voorkomen dat bewoners hierin terecht komen.