Basisschool 4 tot 13 jaar

Acht jaar lang is de basisschool een stuk van het leven van uw kind en van u. Daarom is het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat, zich er veilig en vertrouwd voelt. En dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. Daar stellen we alles voor in het werk.

800 lessituatie 1

Wereld ontdekken

Kinderen hebben de natuurlijke drang om te leren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen graag antwoorden vinden. Om de motivatie en betrokkenheid van het kind te stimuleren en te versterken, streven we er naar de kinderen een belangrijke verantwoordelijkheid te geven over hun ontwikkelingsproces, al naar gelang de leeftijd en mogelijkheden. Het kind is mede-regisseur en mede-eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces, waardoor het gemotiveerder is om te leren.

Spelend leren

In de wereld van het jonge kind zal de nadruk liggen op spel. Wij vinden spel belangrijk voor de brede ontwikkeling van kleuters. In het spel moeten de kinderen initiatief nemen, problemen oplossen, plannen en fantaseren. Door het samen spelen leren ze rekening te houden met elkaar en leren ze van elkaar. Spelen is voor het jonge kind het middel om zijn mogelijkheden te verkennen en uit te breiden, dus we bieden voldoende tijd voor vrij spel. De leerkracht observeert de kinderen, stimuleert en daagt uit waar dat nodig is.

Leren en ontdekken in een rijke, uitdagende leeromgeving

De kinderen leren en ontdekken in een rijke, uitdagende leeromgeving. Kinderen gaan werken met onderzoeks- en leervragen. We willen ons onderwijs meer thematisch inrichten waarbij er projectmatig en vakoverstijgend kan worden gewerkt. Betekenisvol leren met aandacht voor vaardigheden voor de toekomst (o.a. digitale geletterdheid, presenteren en debatteren) zijn ankers binnen onze onderwijsvisie. Op basis van eigen leervragen zullen kinderen onderzoek doen, dit onderbouwen en dit presenteren. De talentlessen vanuit onze wereldtalentenschool worden meer geïntegreerd en verweven in deze aanpak. Kinderen krijgen zicht op een breed palet aan talenten, op basis waarvan zij keuzes maken voor hun eigen talentontwikkeling.

800 meisje schilderen

Basis op orde

De basis op orde: taal en rekenen worden aangeboden in niveaugroepen (basis, intensief en verrijking) volgens het EDI-model. We werken hierin kind gestuurd. Kinderen ontvangen tijdens de les feedback met aandacht voor competentiegevoelens

Alle kinderen welkom!

O3 is een gastvrije school. Alle kinderen zijn welkom. Aan ons de taak om ook voor ieder kind optimale omgeving te creëren. We helpen onze kinderen hun plaats te vinden in een multiculturele en multireligieuze samenleving, met acceptatie van en respect voor elkaar. In een uitdagende schoolomgeving motiveren we de kinderen om samen te leren en te werken. 

Goed onderwijs

We definiëren ‘goed onderwijs’ als onderwijs dat gericht is op een zo hoog mogelijke leerwinst voor de leerlingen op reken, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. We kijken daarbij ook kritisch naar ons eigen handelen en zijn bereid en in staat, waar nodig, onze werkwijze aan te passen. O3 wil de leerlingen graag op een kindvriendelijke, aantrekkelijke manier zoveel mogelijk bagage meegeven. Kinderen moeten met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de groep. De school streeft bewust naar een maximale leerwinst maar zorgt ervoor dat de hoge verwachtingen realistisch en haalbaar zijn. Onder opbrengst gericht werken verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten.

Samen leren voor het leven

We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven. De christelijke waarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en de belangrijke rituelen.