Ouders in ons kindcentrum

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Regelmatig contact tussen de ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang, omdat u en wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken, maar ook over het welbevinden van uw kind. Om uw kind goed te kunnen begeleiden, stellen we het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis is onmisbaar voor uw kind!

Nieuwjaarsreceptie en startgesprekken

Bij de start van het schooljaar is er voor u een nieuwjaarsreceptie waarin de kinderen en de ouders samen met de leerkracht informeel bij elkaar komen. De leerkracht van uw kind nodigt u en uw kind twee keer per jaar uit om samen de kindmap te bespreken. In het startgesprek aan het begin van het jaar worden de doelen en verwachtingen van ouders en kind besproken. Deze doelen worden opgenomen in de kindmap. De leerkracht maakt met u en uw kind afspraken over de frequentie en het soort gesprekken. Als u tussentijds wilt praten over bijvoorbeeld de leerresultaten of als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind.

Koffieochtenden en themabijeenkomsten

Tijdens koffiebijeenkomsten voor ouders komen er vaak gastsprekers, zoals de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, de jeugdmedewerker van de openbare bibliotheek of een logopedist. Het programma wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief ‘Schoolweek’. Ook zijn er regelmatig inloopochtenden, zodat ouders mee kunnen kijken in de klas 

Het is van belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ouders betrokken zijn bij de opvang, de school en schoolloopbaan. Kinderen presteren beter, naarmate hun ouders meer betrokken zijn. Ze voelen zich gesteund, staan er samen voor en ontplooien hun talenten op alle gebieden.

Ouders dragen voor de ontwikkeling van kinderen de eerste verantwoordelijkheid. Voorschoolse voorzieningen, opvang en school kunnen en moeten ouders hierbij behulpzaam zijn. Een goede samenwerking tussen hen en ouders is dus van groot belang. We verwachten van ouders dat ze actief betrokken zijn bij de opvang, schoolcarrière van hun kind en dat zij thuis ook bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Soms vraagt dit extra inspanning of ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer ouders de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en/ of schrijven. Dan is het extra belangrijk dat voorschoolse voorzieningen, opvang en school er alles aan doen om de samenwerking met ouders goed te laten verlopen. Deze samenwerking begint al voordat de kinderen daadwerkelijk op Kindcentrum O3 zitten, ofwel bij het bewust kiezen van een goede plek voor je kind.

Ouders mogen van het hele team van O3 een positieve en transparante communicatie verwachten over de ontwikkeling en het welzijn van hun kind.

Ouders in de rol van ouders

O3 ziet ouders ook echt als ouders. De emotionele betrokkenheid van ouders bij hun kind is zo uniek. Een ouder is immers het meest kwetsbaar als het gaat om zijn kind. De relatie tussen opvang, school, welzijn en ouders kent wel enkele klant- en of partnerschapskernmerken. Door de ouders ook daadwerkelijk “ouders” te noemen en hen als zodanig te bejegenen, geef je aan respect te hebben voor hun bijzondere rol en hun specifieke, soms emotionele, belangen en communicatie. Bovendien zien ouders zichzelf natuurlijk ook in de eerste plaats als de ouders van hun kind en niet zozeer als de “(educatieve) partners” van O3. Waar we spreken over ‘O3’, bedoelen we de uitvoering van ons gezamenlijk beleid door de drie partners: Dak kindercentra, JongLeren (kinderopvang, peuteropvang) en SCOH (basisonderwijs). Indien er specifieke uitvoering van het beleid is door kinderopvang, welzijn of basisonderwijs, wordt dit apart vermeld.

Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op O3 (denk aan luizen-, klusouders) spreken we van ouderparticipatie. Een meer formele vorm van ouderparticipatie is wanneer ouders zelf het bestuur van een school, of stichting vormen of zitting hebben in een medezeggenschapsraad, oudercommissie en of GMR. Ouderparticipatie gebeurt binnen O3 en heeft geen aantoonbare invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Ouderbetrokkenheid

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de opvang of school en bij zijn leraar of pedagogisch medewerker. De ouders tonen belangstelling voor hoe het op de opvang of school gaat, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij of doen activiteiten die mee worden gegeven vanuit de opvang om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de professionals die binnen O3 werkzaam zijn. Niet ouderparticipatie op O3, maar ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling, welbevinden en (leer)succes van kinderen.

Ouderbetrokkenheid vraagt om teamwork

Onderzoek heeft inmiddels voldoende aangetoond dat kinderen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden, ontwikkeling en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn, oftewel wanneer professionals en ouders samenwerken. Het gaat hier over werkelijk samenwerken en dus niet over het vrijwilligerswerk dat ouders binnen O3 doen. Verder is uit onderzoeken over leefstijlinterventies bekend dat interventies waarbij ouders betrokken worden meer effect hebben dan wanneer ouders niet worden betrokken. Het gaat hier bijvoorbeeld om interventies ten aanzien van meer bewegen en gezonder eten. Kortom, ouderbetrokkenheid doet er toe! En ouderbetrokkenheid vraagt om een goede samenwerking tussen alle volwassenen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Teamwork dus!