Ouderbetrokkenheid 3.0

Voor een school is het van essentieel belang te weten waarom zij samenwerking met ouders wil. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Oftewel de ouders vertonen onderwijsondersteunend gedrag. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn of haar school en zijn of haar leerkracht. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Ook bezoeken zij verplichte contactmomenten op school en tonen respect voor de leerkracht en de school. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Om deze visie om te zetten naar gedrag, is er een werkwijze ontwikkeld met de naam Ouderbetrokkenheid 3.0. De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind.

Voor dit traject zijn de 10 criteria als uitgangspunt genomen. Het kindcentrum O3 voldoet aan deze criteria en de samenwerking tussen ouders en team is effectief. Het gaat altijd over wat nodig is om het kind optimaal tot bloei te laten komen.                                                      

Voorwaarden voor blijvend succes is dat het team en ouders de doelstellingen ouderbetrokkenheid 3.0 blijvend onderschrijven en borgen.

Dit traject, waarin het team is opgeleid tot Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • Het team is zich bewust van het feit dat zij zelf de sleutel in handen heeft tot een succesvol ouderbetrokkenheid 3.0.
 • Het team heeft met resultaat gewerkt aan een goede samenwerking tussen team en ouders.
 • Het team en ouders weten wat hun eigen rol in het proces is geweest en zijn getraind in vaardigheden om tot goede ouderbetrokkenheid 3.0 te komen.
 • Het team is opgeleid en heeft 10 criteria ouderbetrokkenheid 3.0 gerealiseerd.
 • Daar waar mogelijk sluiten ouders en het team van JongLeren en Dak aan

De tien criteria van het keurmerk ouderbetrokkenheid 3.0 zijn:

 1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerken geformuleerd.
 2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
 3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn.
 4. Leraren en ouders werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
 5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
 6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
 8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
 9. Ouders zijn aanwezig bij startgesprekken en op andere samen afgesproken contactmomenten.
 10. Wetten en schoolregels worden door school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.